Dan l-artikolu jiddiskuti l-liġijiet tal-kera inġusti. Biex tiffamiljarizza ruħek mas-suġġett u tifhem kif grupp ta’ ċittadini qed jiġu immirati b’mod inġust mill-Gvern ta’ Malta, żuru l-paġna https://www.alanbonnici.com/2021/06/il-ligi-ingusta-tal-kera-fmalta.html.

Fil-5 ta’ Ġunju l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, ftaħar li mill-2017 sa dak inhar in-numru ta’ nies fuq talba ghal Akkomodazjoni Soċjali naqas b’42%. Din hija kisba kbira meta wieħed jikkonsidra li fuq period ta’ madwar 5 snin, kważi 1,400 persuna m’għadhomx fuq il-lista ta’ stennija. Kisba veru impressjonanti!

Wieħed irid jikkumplimenta l-isforzi tal-Gvern talli kkonvinca 160 familja jieħdu self soċjali sabiex jixtru l-d-dar li kienu qeghdin jikru. Dan sar permezz tal-iskema Home…

Chris A. Bonnici

30+ years' experience in the field of IT in the Financial (Insurance / Banking), Services and Education industries.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store